Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE
1 DEFINITIES
2 ALGEMEEN
3 AANBIEDINGEN
4 PRIJZEN
6 BETALING
7 LEVERINGEN EN LEVERTIJD WEBSITE ORDERS
8 VERVOER
9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
10 HERROEPINGSRECHT
11 GARANTIES
12 RECLAMES
13 AANSPRAKELIJKHEID
14 KLACHTENREGELING
15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1 DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
About Art : About Art is een handelsnaam van About Art B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Koningslaan 19, 1075 AA Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34247563.
Bedenktijd : de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, als omschreven in artikel 10.
Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Dag(en) : kalenderdagen.
Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
Klant : Iedere (potentiële) afnemer van producten van About Art.
Overeenkomst : de overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van (een) product(en) tussen About Art en klant.
Overeenkomst op afstand : Overeenkomst die wordt gesloten anders dan (uitsluitend) middels aanschaf in de verkoopruimte van About Art, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (waaronder, maar niet uitsluitend: telefoon, website, e-mail, fax).
Product(en) : de door About Art verkochte producten, inclusief toebehoren zoals lijsten, ophangsystemen, overig.
Verkoopruimte : locatie waar op niet-digitale wijze de producten kunnen worden bekeken en een overeenkomst kan worden gesloten.
Vervoerder : de door About Art ingeschakelde vervoerder.
Zakelijke Afnemer : de klant niet zijnde een consument.

2 ALGEMEEN
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen About Art en een klant van About Art, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie van klant met derden die door About Art dienen te worden betrokken ter uitvoering van de overeenkomst. De onderhavige voorwaarden zijn niet van toepassing op de relatie tussen About Art en derden die door About Art dienen te worden betrokken ter uitvoering van de overeenkomst.
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager (als pdf te downloaden). Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal About Art voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij About Art dan wel op elektronische wijze zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Afwijkende bedingen binden About Art slechts na schriftelijke akkoordbevinding zijnerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. About Art en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.9 Indien About Art niet steeds (al dan niet expliciet) strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat About Art in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.10 About Art behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met About Art. De klant wordt geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

3 AANBIEDINGEN / KLEURECHTHEID
3.1 Het aanbod op de website van About Art is een uitnodiging tot koop, onder de voorwaarden als omschreven op de website en in deze algemene voorwaarden.
3.2 Alle overige aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor About Art vrijblijvend, tenzij het een gerichte aanbieding betreft, deze een termijn voor aanvaarding bevat en is gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Onder termijn voor aanvaarding wordt niet verstaan een (marketing)actie voor bepaalde tijd.
3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door About Art verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden About Art niet.
3.4 De kleuren van de producten zoals weergegeven op de website van About Art kunnen in werkelijkheid afwijken. About Art is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

4 PRIJZEN
4.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs wordt bepaald door publicatie in de webshop, waarbij About Art op elk moment het recht heeft de prijs aan te passen zonder verder overleg of voorpublicatie. Op het moment van bestellen door de consument / zakelijke afnemer en bevestiging door About Art, staat de verkoopprijs vast als zijnde de prijs die als laatste is gepubliceerd.
4.2 De onder 4.1 genoemde prijs of prijzen gelden inclusief verpakkingsmateriaal en btw in Euro, met expliciete vermelding van de toepasselijke btw.
4.3 About Art heeft te allen tijde het recht in geval van zetfouten in prijslijst, catalogus, op internet, alsmede in offertes de juiste prijs te handhaven.
4.4 About Art vermeldt expliciet de kosten van vervoer, verzekering en, in geval van buitenlandse zendingen en voor zover About Art hiervoor verantwoordelijk accepteert, eventuele export- en import heffingen en –toestemmingen. Voor binnenlandse verzending wordt deze informatie voorafgaand aan het plaatsen van de order verstrekt; voor buitenlandse verzending wordt deze informatie verstrekt voor of nadat de order is ontvangen en voordat de orderbevestiging wordt verstuurd.

5 TOT STAND KOMEN OVEREENKOMST
5.1 De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument dan wel zakelijk afnemen van het aanbod, en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
5.2 Indien de klant de order langs elektronische weg (website) heeft geplaatst, bevestigt About Art onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de order.
5.3 In geval van een buitenlandse zending komt de overeenkomst pas tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met de bijkomende kosten van vervoer, verzekering en eventuele export- en import heffingen en –toestemmingen, als genoemd in artikel 4.4.
5.4 De door vertegenwoordigers van About Art (niet zijnde de website van About Art) aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na schriftelijke orderbevestiging van About Art.
5.5 Zolang de ontvangst van de orderbevestiging van een via elektronische weg geplaatste order niet door About Art is bevestigd, kan de klant zijn bestelling kosteloos terugtrekken.
5.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6 BETALING
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan About Art onmiddellijk via IDEAL of creditcard te geschieden, of indien op andere wijze wordt betaald, uiterlijk binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te zijn ontvangen door About Art, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Het bestelproces of, indien wordt gekozen voor betaling anders dan onmiddellijk, de orderbevestiging bevat de informatie op welke wijze betaling kan plaatsvinden.
6.2 Wordt de koopprijs niet binnen de betalingstermijn van artikel 6.1 ontvangen, dan is de klant van rechtswege in verzuim en heeft About Art zonder enige ingebrekestelling het recht om (i) de klant vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag, tot aan de dag van ontvangen betaling, of (ii) de bestelling laten vervallen en de overeenkomst ontbinden, waarop About Art niet (langer) gehouden is aan de overeenkomst en in geen geval gehouden is tot schadevergoeding jegens de klant; in dit geval is About Art ook niet gehouden om aan dezelfde klant hetzelfde aanbod te doen.
6.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening door de klant zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van About Art nimmer toegestaan.
6.4 Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van klant. De buiten gerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, zoals vastgesteld in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.
6.5 Indien de klant in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij About Art op Klant openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7 LEVERINGEN EN LEVERTIJD WEBSITE ORDERS
7.1 Behoudens afwijkende afspraken, zal levering slechts plaatsvinden nadat de koopprijs voor de producten is ontvangen door About Art.
7.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient About Art derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
7.3 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
7.3.1 de werkdag na totstandkoming van de overeenkomst;
7.3.2 de dag na ontvangst door About Art van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
7.3.3 de dag van ontvangst door About Art van hetgeen volgens de overeenkomst door de klant eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
7.4 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is About Art gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de klant te betalen.
7.5 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van About Art onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van About Art of haar leveranciers.
7.6 Het in gedeelten zenden van (een of meerdere) producten door About Art is na goed overleg vooraf toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
7.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal binnenlandse levering van de producten worden uitgevoerd door een door About Art gekozen vervoerder. De kosten van het vervoer en verzekering en eventuele export- en import heffingen en -toestemmingen worden aan de Klant doorbelast op basis van vooraf overeengekomen prijzen, met toepassing van artikel 4.4.
7.8 Voor binnenlandse zendingen geldt dat About Art jegens de Klant verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor het vervoer, de verzekering en eventuele export- en import heffingen en -toestemmingen van de producten tot aan het moment van (af)levering (Incoterms 2010: Delivered Duty Paid). Voor buitenlandse zendingen geldt dat About Art geen verantwoordelijkheid draagt voor vervoer van de producten, noch voor daarmee verband houdende verzekering en eventuele export- en import heffingen en –toestemmingen (Incoterms 2010: ExWorks).
7.9 Aflevering van zaken vindt plaats ter locatie als gekozen door de klant in welk geval de zaken worden geacht door About Art te zijn geleverd en door de klant te zijn aanvaard zodra de zaken aan de klant aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel van de klant of zijn vervoerder zijn geladen. 

8 VERVOER 
8.1  Behoudens afwijkende afspraken, zal koper in geval van orders anders dan via elektronische weg gesloten, voor eigen rekening en risico zorgdragen voor vervoer van het gekochte. 

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door About Art in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van About Art totdat de klant alle verplichtingen uit de met About Art gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de betaling van de koopprijs, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
9.2 Door About Art geleverde producten, die ingevolge artikel 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van About Art veilig te stellen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om About Art daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.5 In het geval About Art zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan About Art en door About Art aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van About Art zich bevinden en die producten terug te nemen.

10 HERROEPINGSRECHT
10.1 Een consument kan de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. About Art mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
10.2 De zakelijke afnemer kan de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen, onder opgave van geldige redenen, ontbinden. Onder geldige redenen wordt verstaan: schade, levering verkeerde product.
10.3 De in hierboven genoemde bedenktijd gaat in:
10.3.1 op de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
of
10.3.2 als de klant in eenzelfde order meerdere producten heeft besteld of als een product in meerdere zendingen wordt verstuurd: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste (deel)product heeft ontvangen. About Art mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
10.4 Indien een klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, dient deze te vergoeden:
10.4.1 de kosten van de eventueel op verzoek van de klant aangebrachte lijst en het aanbrengen daarvan, zoals gespecificeerd in de orderbevestiging, alsmede een vaste bijdrage voor de verwijderingskosten van de lijst ad EUR 25,- en EUR 5,- verpakkingskosten, indien niet meer beschikbaar.
10.4.2 alle kosten die verband houden met het terugzenden (waaronder de kosten van de verzekering en eventuele export- en import heffingen en -toestemmingen van de producten); en
10.4.3 uitsluitend in geval van een zakelijke afnemer, naast de kosten van 10.4.1 en 10.4.2 ook: de leveringskosten (inclusief vervoerskosten van derden, verzekeringspremie en eventuele export- en importheffingen en –toestemmingen) van de verzending van About Art aan de zakelijke afnemer, zoals gespecificeerd in de orderbevestiging.
About Art is gerechtigd deze vergoedingen te verrekenen met de betaalde aankoopsom.
10.5 Een klant kan voor de terugzending gebruik maken van de vervoerder die het product eerder aan haar leverde, in welk geval de opdracht aan de vervoerder voor teruglevering al dan niet door About Art wordt verstrekt uit naam van de klant, maar de klant is ook vrij om een eigen vervoerder te kiezen of zelf voor de teruglevering zorg te dragen.
10.6 Als de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het contactformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan About Art.
10.7 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken, de ervaring in de specifieke situatie en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen, met dien verstande dat hij het product mag hangen of plaatsen in de ruimte waar deze uiteindelijk zou worden geplaats nadat de aankoop onherroepelijk is geworden, zonder daarbij enige aanpassingen aan te brengen op het product.
10.8 Tijdens de bedenktijd komt het product voor rekening en risico van de klant, ofwel komt alle schade aan het product voor zijn rekening. Behoudens schade is de klant alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 10.7.
10.9 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking en conform de door About Art verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
10.10 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
10.11 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 10.6 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) About Art. Dit hoeft niet als About Art heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
10.12 About Art verricht de terugbetaling van de aankoopprijs minus hetgeen waartoe About Art gerechtigd is om te verrekenen, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt indien About Art aanbiedt het product zelf af te (laten) halen. About Art  wacht met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.
10.13 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling. Onder openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten door About Art worden aangeboden aan de koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten af te nemen. 

11 GARANTIES
11.1 About Art garandeert aan de klant dat alle rechten intellectuele eigendomsrechten van de betreffende kunstenaar(s) van het betreffende product, voor zover noodzakelijk zijn overgedragen danwel onder onherroepelijke exclusieve licentie zijn verstrekt, dat afstand is gedaan van dergelijke rechten ten behoeve van About Art of zijn verwerkt opdat About Art aan de klant het onbelemmerde recht van eigendom althans onbelemmerd recht op beheer en beschikking kan overdragen of verstrekken van de producten. About Art vrijwaart de klant voor enige aanspraak van de kunstenaars of derden daaromtrent.
11.2 About Art garandeert aan de klant dat zij passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, dat de web omgeving veilig is en dat op een veilige wijze elektronisch kan worden betaald.

12 RECLAMES
12.1 De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
12.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan About Art te worden gemeld.
12.3 Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan About Art te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat About Art in staat is adequaat te reageren. DekKlant dient About Art in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
12.4 Alle meldingstermijnen als omschreven in dit artikel zijn aan te merken als fatale termijnen. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.5 Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van About Art, doch is voor rekening en risico van de Klant en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
12.6 Kosten voor het onderzoek en verzending komen voor rekening van About Art, tenzij komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, in welk geval de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van About Art of door haar ingeschakelde derden, integraal voor rekening van de klant.
12.7 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd overeenkomstig dit artikel, dan zal About Art het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen.
12.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens About Art en de door About Art bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

13 AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van About Art, is About Art slechts aansprakelijk voor kosten of schades ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van About Art dan wel van personen door About Art tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde (koopprijs plus bijkomende kosten) van de door About Art geleverde producten in verband waarmede de schade is ontstaan.
13.2 Met uitzondering van artikel 12.7 is iedere aansprakelijkheid van About Art uitgesloten, waaronder, maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, bijkomende schade, gevolgschade, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, verlies van gebruik, verlies van werk en productie, verlies van inkomsten of winsten, onmogelijkheid om besparingen te doen, verlies van producten van de Klant of ander gebruik of aansprakelijkheid van de Klant tegenover derden door deze verliezen of voor alle werk of alle andere kosten, of welke andere schade dan ook geleden door de klant en/of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan waaronder maar niet uitsluitend gebruik of een gebrek van de producten, zulks zelfs indien About Art op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.
13.3 De garanties die About Art geeft in verband met een verkoop zullen niet gelden indien About Art vastgesteld heeft, volgens zijn eigen oordeel, dat de klant op eender welke manier verkeerd gebruik gemaakt heeft van de producten, dat hij nagelaten heeft de producten te gebruiken in overeenstemming met de industriële normen of gebruiken, of dat hij nagelaten heeft de nodige voorzieningen te treffen om schade aan of door de producten te voorkomen. 

14 KLACHTENREGELING
14.1 About Art beschikt over de volgende klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij About Art, bij voorkeur middels het daartoe bestemde klachtenformulier als te vinden op de website, omschreven met voldoende detail om de klacht te kunnen beoordelen.
14.3 Bij About Art ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door About Art binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 De Klant dient About Art in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 15.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op overeenkomsten tussen About Art en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepassing van het Weens Koopverdrag.
15.2 Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost overeenkomstig artikel 14, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.